פרטי התקשרות
כתובת: ת.ד. 20066 תל אביב 61201
שירות לקוחות: 073-2073242
דואר אלקטרוני: [email protected]

אתר “424 אן טי סולט בע”מ” שייך לחברת 424 אן טי סולט בע”מ

1. הגדרות
1.1 “התקנון” ו/או “תקנון תנאי השימוש” ו/או “תנאי השימוש” – תקנון זה.
1.2 אתר “424 אן טי סולט בע”מ” ו/או “האתר” – www.424salt.co.il
1.3 “החברה” ו/או ” 424 אן טי סולט בע”מ” – חברת 424 אן טי סולט בע”מ, לרבות עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה.
1.4 “החנות הווירטואלית” – אתר החברה הינו אתר אינטרנט המנהל בין היתר חנות וירטואלית למכירת מוצרים.
1.5 “המוצר” ו/או “המוצרים” – כל מוצר אשר יוצע למכירה באתר.
1.6 “המידע” – כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, פטנט, צילום, אודיו, וידיאו, קובץ, תמונות ולרבות אופן עיצוב המידע, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פרטי מוצרים, מחירים, פירוט רכיבי המוצרים וכו’.
1.7 “משתמש” – כל מי שמבצע כניסה מסוג כלשהו לאתר, בין באמצעות מחשב נייד או נייח, טלפון סלולארי ובין באמצעות כלי תקשורת אחר.
1.8 “מזמין” / “לקוח” – משתמש אשר הזמין ו/או רכש מוצר/ים באמצעות האתר.
1.9 “ימי עסקים” – ימי עסקים בישראל למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חג, מועדים ושבתון.
1.10 “כוח עליון” – לרבות אך לא רק תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים, תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני, אירוע פלילי, מזג האוויר, אסון טבע, שיטפון, שריפה, פעולה או החלטה משפטית או מדינית, שביתה, סכסוך עבודה, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי ואינו בשליטת החברה.

2. השימוש באתר ובחנות הווירטואלית
2.1 השימוש באתר ורכישת מוצרים באמצעות האתר כפופים בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון תנאי השימוש, וייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה אשר עשוי להתעדכן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כאשר בכל סתירה בין הדברים, הוראות תקנון זה תגברנה.
2.2 השימוש באתר ורכישת מוצרי החברה באמצעותו מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם בכל הזמנים.
2.3 המזמין יודע כי תקנון תנאי השימוש מהווה הסכם לכל דבר ועניין בינו לבין החברה.
2.4 כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר ובחנות הווירטואלית בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
2.4.1 המשתמש באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל. באם המזמין הינו תאגיד ולא אדם פרטי, האדם המבצע את ההזמנה מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו מוסמך ע”י התאגיד לפעול ולהתחייב במקומו בהתחייבויות עפ”י תנאי השימוש.
2.4.2 המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי ויש לו הזכות וההרשאה להשתמש בכרטיס האשראי ולבצע את הזמנה באתר, אם ישירות באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות חשבון PayPal‏ המקושר לכרטיס האשראי שלו.
2.4.3 המשתמש באתר הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
2.5 במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל משתמש להזין פרטים שונים, כמצוין וכאמור לעיל, שמסירתם הינה תנאי הכרחי לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, אולם אינה מחויבת על פי החוק. על משתמש בחנות האתר חלה חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. מפעילי האתר שומרים על זכותם לפעול – לפי שיקול דעתם הבלעדי – במקרה בו משתמש בחנות האתר יפר התחייבות זו, לרבות (אך לא רק) בדרך של ביטול חד- צדדי של ההזמנה ו/או המנוי ו/או העסקה או הגבלתם.
2.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה בחנות האתר של משתמש הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש באתר לבצע את הרכישה ו/או לעסקת הרכישה עליה התחייב.

3. תכני האתר וזכויות יוצרים
3.1 כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, לרבות שם האתר, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר, הם רכושה של החברה, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. תמונות המוצרים באתר עשויות לעיתים להיות להמחשה בלבד.
3.2 אין לעשות כל שימוש ו/או הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הוצאה לאור ו/או העתקה ו/או הצגה בפומבי ו/או מסירה לצד שלישי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא”ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים) ו/או פרסום המידע המופיע באתר באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת ו/או כל שימוש אחר בכל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר.
3.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעדכנו ו/או לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, מבנהו, השירותים המוענקים במסגרתו, היקפם וזמינותם, לרבות המחירים הכלולים באתר, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצדה, לרבות סגירת האתר כליל ללא מתן כל הודעה מוקדמת – והכל מבלי שלמשתמש תהא דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

4. קניין רוחני
4.1 זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודי ואיסוף המידע של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדיים של החברה אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
4.2 כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית (Hyperlink), בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם, כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר, ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.

5. הודעת שחרור מאחריות
החברה והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת מהשימוש באתר ו/או במוצרים הנמכרים דרכו ו/או בהתייחס למידע המופיע באתר ו/או לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או באמצעות קישור מן האתר ו/או לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר ו/או לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. השימוש באתר, בתכנים ובמוצרים נעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

6. אחריות לשימוש באתר
6.1 החברה השקיעה משאבים רבים ורואה חשיבות עליונה באבטחת מידע ושמירה על פרטיות לקוחותיה ולשם כך משתמש במערכת המבוססת על הכלים המתקדמים ביותר בתחום זה. כך, האתר עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר.
6.2 החברה מתחייבת לעשות מאמץ למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את המידע המצוי באתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו באופן רציף ו/או יתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה עויינת למחשבי האתר ו/או לנזקים, קלקולים, תקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר), אצל האתר ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו. המשתמש מצהיר ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
6.3 החברה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה במרמה שייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בכרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986 לשם ביצוע פעולה באתר ובניגוד לדין.
6.4 המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו’, כולל, אך לא רק, בשל כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ”ח – 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.
6.5 החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתר והחברה, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

שמירה על פרטיות
6.6 החברה רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש/המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר.
6.7 אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני יוכל להסיר את כתובת הדוא”ל שלו מהמערכת על ידי משלוח דוא”ל חוזר לכתובת [email protected]
6.8 החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות.
6.9 הקישוריות באתר מובילות לאתרים אשר אינם מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה, ולכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר לקרוא ולבדוק היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים שאליהם מובילות הקישוריות לפני מסירת פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתרים הנ”ל, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהמשתמש ישאיר באתרים אלה.

7. פרטיות
החברה לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.

8. הדין החל וסמכות שיפוט
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב, בישראל.

9. שונות
הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.